Среда, 26.06.2019, 15:44
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Віртуальна галерея

Категории раздела
Зовнішнє незалежне оцінювання [5]
Свята [22]
Конкурси [24]
Інформація [104]
Файли [6]
Національно-патріотичне виховання [42]
Шкільне життя [1]

Погода

Банери

 • Науково-методична проблемна тема школи на 2015/2016-2019/2020 н.р.

    «Організація та управління цілеспрямованою навчально-виховною діяльністю учнів в загальному контексті їх життєдіяльності шляхом впровадження інноваційних технологій»

  Головні пріоритетні напрямки у роботі з педагогічними кадрами в 2015/2016 навчальному році:

  - Підвищення рівня методичної підготовки вчителя, зміщення акцентів на інноваційні технології та діяльнісний підхід з метою формування життєвокомпетентної особистості.

  - Здійснення кожним вчителем педагогічної діяльності на підставі власного педагогічного моніторингу, аналізу педагогічної діяльності, планування самоосвітньої діяльності.

  - Активне використання в педагогічної діяльності інформаційних технологій. Підвищення рівня володіння ІКТ кожним педагогом.

  - Системне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроку.

  - Подальше впровадження державного стандарту початкової середньої освіти,  державного стандарту початкової середньої освіти для дітей з ООП, державного стандарту середньої освіти, інклюзивного навчання.

  - Впровадження ефективних  форм,  методів,  технологій для навчання, виховання та розвитку учнів з різними  навчальними можливостями: здібних, обдарованих, талановитих, дітей із затримкою психічного розвитку, розумово відсталих дітей та дітей в умовах інклюзивного навчання.

  - Створення умов  для формування емоційно-вольової сфери дітей класів корекції.

  - Забезпечення ефективної участі вчителів в фахових конкурсах.

  - Робота з молодими спеціалістами та малодосвідченими педагогами.

  - Атестація педагогічних працівників школи.

  - Курсова перепідготовка педагогів.

  Творчі групи вчителів:

  - «Через систему роботи – до творчого вчителя», керівник Смиковська Тетяна Миколаївна;

  - «Особливості роботи з обдарованими дітьми та дітьми з підвищеними здібностями», керівник Федько Людмила Григорівна,

  - «Віртуальні спільноти ШМО», керівник Шкода Алла Володимирівна,

  - «Класний журнал», керівник Гущинська Світлана Вячеславівна;

  - «Впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в НВП вчителями-предметниками», керівник Чабанюк Зоя Романівна,

  - «Інклюзивна освіта – шлях до рівного доступу до повноцінної якісної освіти» керівник Лаврушина Ольга Володимирівна.

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО Науково-методичною радою ЕЗОШ №4

  протокол  від 28.08.2015   №1                                                                       

  голова НМР ЕЗОШ №4 ___________ О.Д.Воробйова

   

  ПРОГРАМА

  РОБОТИ  НАД ЄДИНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ  ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЕЗОШ №4

  на 2015/2016-2019/2020 н.р.

   «Організація та управління цілеспрямованою навчально-виховною діяльністю учнів в загальному контексті їх життєдіяльності шляхом впровадження інноваційних технологій»

  Обґрунтування науково-методичної теми  школи.

  Актуальність проблеми

  Сучасний ринок праці вимагає від випускника школи не тільки глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно, творчо застосовувати їх в умовах, які постійно змінюються. Завданням школи стає підготовка випускника, здатного адекватно реагувати на зміни оточуючого світу, що володіє компетентностями, які дозволять йому реалізовувати свої потенційні можливості. Основним результатом навчання стає осмислений досвід діяльності, життєвий контекст і формування життєвого досвіду. І саме школа і вчитель покликані готувати молоду людину до вирішення життєвих проблем, покладаючись на свою самостійність, надати учням можливість самостійно навчатися, розвиватися й удосконалюватись. Вирішення цих завдань можливе при організації навчального процесу на засадах діяльнісного підходу, який є альтернативним методу передачі знань і їх пасивного засвоєння учнями.

  Враховуючи потреби розвитку в загальному контексті життєдіяльності сучасної особистості, навчально-виховний процес має бути підпорядкований:

  -       формуванню  предметних та ключових компетентностей учнів з різним рівнем навчальних можливостей, конкурентоспроможності випускників на ринку праці;

  -       вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

  -       створенню умов для використання інноваційних освітніх технологій  в діяльності педагогічних працівників.

  Доцільність  обраної теми зумовлена основною ідею сучасної освіти, яка полягає у її гуманізації, індивідуалізації, ефективності та практичній спрямованості. Державний стандарт передбачає спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань, формування здібностей до колективної діяльності, самоосвіти та творчості. Тому досліджувана проблема «Організація та управління цілеспрямованою навчально-виховною діяльністю учнів в загальному контексті їх життєдіяльності шляхом впровадження інноваційних технологій» в даний час є особливо важливою та актуальною.

  Мета роботи: запровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій, які забезпечують організацію та управління цілеспрямованою навчальною діяльністю учнів та спрямовані на формування особистості, умотивованої до самореалізації, здатної  вчитися упродовж  життя, діяти та самостійно приймати рішення у різних життєвих ситуаціях.

  Завдання:

  1. Вивчення теоретико-методологічних основ щодо реалізації діяльнісного підходу, впровадження інноваційних технологій в навчально-виховної процес.

  2. Створення педагогічних умов з формування мотиваційної, методичної, технологічної готовності педагога до реалізації завдань нових Державних стандартів.

  3. Застосування в педагогічній практиці інноваційних технологій.

  4. Розроблення діагностичного інструментарію для виявлення рівня впровадження єдиної науково-методичної проблеми.

   ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ТЕМИ:

  Організація та управління цілеспрямованою навчально-виховною діяльністю учнів в загальному контексті їх життєдіяльності шляхом впровадження інноваційних технологій

  Термін реалізації програми:  2015/2020 роки

  ЕТАПИ РОБОТИ НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ 

  ПРОБЛЕМНОЮ ТЕМОЮ:

  І ЕТАП.  Організаційно-теоретичний  (2015/2016 н.р.) – визначення проблеми, шляхів її реалізації, теоретичне осмислення педагогічних ідей та ознайомлення з ППД з даної проблеми. Накопичення теоретичного матеріалу.

  ІІ ЕТАП. Практично-діяльнісний (2016/2017н.р. – 2017/2018 н.р.) - впровадження освітніх інноваційних технологій у навчально-виховний процес, розробка практичних рекомендацій, формування перспективного педагогічного досвіду на основі педагогічних ідей проблемної теми.

  ІІІ ЕТАП. Дослідження результативності (2018/2019 н.р.) - вивчення досвіду роботи педагогів щодо реалізації науково - методичної проблеми, визначення рівня опанування педагогічним колективом освітніх інноваційних технологій.

  ІV ЕТАП. Узагальнюючий, підсумковий (2019/2020 н.р.) – узагальнення та  аналіз результатів опанування науково-методичною проблемною темою, систематизація накопиченого досвіду в навчальному закладі. Підбиття підсумків роботи над науково-методичною проблемною темою в школі.

  ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  РОБОТИ  НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМНОЮ ТЕМОЮ

  1. Підвищення якості освіти, рівня сформованості життєвих компетентностей  учнів, готовності їх до життя, здатності самостійно приймати рішення та бути конкурентоспроможними на ринку праці.
  2. Підвищення предметних та ключових компетентностей, вихованості, розвитку учнів до рівня їх потенційних можливостей відповідно до вимог Державного стандарту.
  3. Підвищення рівня вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів.
  4. Підвищення професійної компетентності, креативності педагогів.
  5. Удосконалення системи науково-методичної роботи.
  6. Поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.
  7. Системне використання набутого досвіду на практиці.

  ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

  РОБОТИ НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМНОЮ  ТЕМОЮ

  «Організація та управління цілеспрямованою навчально-виховною діяльністю учнів в загальному контексті їх життєдіяльності шляхом впровадження інноваційних технологій»

  І етап: 2015/2016 навчальний рік - організаційно-теоретичний

  (визначення проблеми, шляхів її реалізації, теоретичне осмислення педагогічних ідей та ознайомлення з ППД з даної проблеми.

  Накопичення теоретичного матеріалу)

  Мета: вивчення теоретико-методологічних основ щодо реалізації діяльнісного підходу, впровадження інноваційних технологій в навчально-виховної процес

  Завдання:

  • визначення науково-методичної проблемної теми та шляхів її реалізації;
  • організація теоретичного вивчення проблеми педагогами;
  • ознайомлення з нормативною базою освіти з проблеми;
  • аналіз  літератури та складання переліку рекомендованої літератури з проблеми;
  • аналіз досвіду впровадження теми (зарубіжного і вітчизняного);
  • осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми.

  Зміст роботи:

  1. Складання програми дослідження визначеної проблеми, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими напрямами педагогічного процесу.
  2. Вивчення науково-методичної літератури з проблеми.
  3. Визначення напрямків діяльності предметних методичних об’єднань, творчих груп  щодо реалізації проблемної теми.
  4. Ознайомлення педагогів з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим педагогічним досвідом з даної проблемної теми.
  5. Діагностування педагогів з метою вивчення  рівня обізнаності та володіння діяльнісним підходом, інноваційними технологіями  у навчально-виховному процесі.
  6. Підготовка та проведення семінарів, круглих столів, засідань педагогічних та науково-методичних рад з відповідною тематикою.
  7. Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної проблемної теми в бібліотеці та методичному кабінеті

  Форми роботи: діагностування, теоретичні семінари, консультації, самоосвіта, планування, моделювання.

  Очікувані результати:

  • Психологічна готовність вчителів до підвищення фахової майстерності, професійної компетентності в процесі роботи над науково-методичною проблемною темою.
  • Високий рівень володіння педагогами науково-теоретичною базою, осмислення ППД з проблемного питання.
  • Визначення  рівня обізнаності та володіння діяльнісним підходом, інноваційними технологіями  у навчально-виховному процесі.

  ІІ  ЕТАП. Практично-діяльнісний (2016/2017н.р. – 2017/2018 н.р.)

  (практичне дослідження проблеми)

  Мета: впровадження освітніх інноваційних технологій у навчально-виховний процес, розробка практичних рекомендацій, формування перспективного педагогічного досвіду на основі педагогічних ідей проблемної теми.

  Завдання:

  • вироблення методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості;
  • організація контрольно-аналітичних заходів;
  • оцінка реального досвіду;
  • впровадження основних положень теорії в практику роботи.

  Зміст роботи:

  1. Спрямування всіх напрямів методичної роботи на практичне оволодіння педагогами діяльнісним підходом, інноваційними технологіями.
  2. Організація системи самоосвіти педагогів:
   • формування особистої педагогічної методичної теми й узгодження її з науково-методичною проблемою школи;
   • вибір, аналіз нових методів роботи у відповідності до обраної теми, використання їх на практиці;
   • осмислення, узагальнення своєї діяльності та порівняльний аналіз позитивних результатів з рекомендаціями.
  3. Проведення відкритих заходів, уроків, занять педагогами.
  4. Розробка рекомендацій щодо впровадження діяльнісного підходу, педагогічних інновацій в практику.
  5. Вивчення адміністрацією шляхів реалізації педагогами даного питання через відвідування занять, інших заходів. Надання допомоги тим працівникам, в яких є утруднення з вирішення проблеми.
  6. Аналіз досвіду реалізації науково-методичної проблемної теми та коригування заходів.
  7. Вивчення якості викладання предметів, результативності навчання, ефективності та продуктивності уроку.
  8. Організація роботи щодо створення системи власних напрацювань кожним педагогом, педагогічним колективом.

   

  Форми роботи: семінари, психологічний тренінг, взаємовідвідування уроків, педагогічні та методичні ради, ШМО, предметні тижні, педагогічні консиліуми, самоосвіта, анкетування, спостереження та аналіз уроків, планування, конструювання, творчі звіти.

  Очікувані результати:

  • Створення умов для забезпечення кожному учневі рівного доступу до якісної освіти шляхом оптимального впровадження педагогами інноваційних технологій в навчально-виховний процес.
  • Формування ППД  педагогів міста з проблемного питання.

   

  Читати далі >>

  Єдина Країна

  Ми - українці!

  Проект "Енергоефективна школа"

  Проект "Вчимося жити разом"

  Наші сайти
 • Створюємо свії проекти
 • 4-А клас
 • Блоги та сайти учнів
 • Блоги та сайти учнів
 • Cайти вчителів школи
 • Портфоліо вчителів

 • Експрес-уроки

  Банери
  ”Національна ”Національна

  Свята
  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Наші друзі
 • Національна бібліотека
 • ЕНВК №1
 • ЕЗОШ №2
 • ЕБГ "Гармонія"
 • ЕБЛ
 • ЕНВК №5
 • ЕЗОШ №7
 • ЗІІТ
 • ЕНМЦ
 • ЦОППМ
 • ЦДЮТ
 • ЗапоВики
 • Центр социальных служб СДМ

 • Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  Наше опитування
  Там де народився - там і пригодився
  Всего ответов: 104

  Архів новин

  Copyright MyCorp © 2019Создать бесплатный сайт с uCoz